AppsFlyerInAppPurchaseValidatorListener (LEGACY)

Tổng quan

Triển khai AppsFlyerInAppPurchaseValidatorListener giao diện xử lý việc xác thực mua hàng thành công và không thành công.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Khai báo giao diện

public interface AppsFlyerInAppPurchaseValidatorListener

Phương thức

onValidateInApp

Chữ ký phương thức

void onValidateInApp()

Mô tả
Được kích hoạt khi xác thực mua thành công.

Kết quả trả về
void

onValidateInAppFailure

Chữ ký phương thức

void onValidateInAppFailure(java.lang.String error)

Mô tả
Được kích hoạt khi xác thực mua thất bại.

Thông số lệnh gọi lại

LoạiTênMô tả
StringerrorLoại lỗi xảy ra trong quá trình xác thực.

Kết quả trả về
void