AppsFlyerInAppPurchaseValidationCallback

Tổng quan

Triển khai AppsFlyerInAppPurchaseValidationCallback giao diện xử lý việc xác thực mua hàng thành công và không thành công.

Khai báo giao diện

interface AppsFlyerInAppPurchaseValidationCallback {
    void onInAppPurchaseValidationFinished(validationResult: Map<String, Any?>)
    void onInAppPurchaseValidationError(validationError: Map<String, Any?>)
}

Phương thức

onInAppPurchaseValidationFinished

Chữ ký phương thức

void onInAppPurchaseValidationFinished(Map<String, Any?> validationResult)

Mô tả
Invoked when the in-app purchase validation is completed successfully, providing the validation result (success or failure) and a JSON object with the details of the validation success or failure. The object

Thông số lệnh gọi lại

LoạiTênMô tả
Map<String, Any?>validationFinishedResultThe validation result (success or failure).

Kết quả trả về
void

onInAppPurchaseValidationError

Chữ ký phương thức

void onInAppPurchaseValidationError(Map<String, Any?> validationErrorResult)

Mô tả
Được kích hoạt khi xác thực mua thất bại.

Thông số lệnh gọi lại

LoạiTênMô tả
Map<String, Any?>validationErrorResultLoại lỗi xảy ra trong quá trình xác thực.

Kết quả trả về
void