AppsFlyerConversionListener

Tổng quan

The AppsFlyerConversionListener là một giao diện công khai cho phép bạn nghe các lượt chuyển đổi.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

AppsFlyerConversionListener

The AppsFlyerConversionListener giao diện yêu cầu bạn ghi đè các phương thức sau:

Tất cả các phương thức phải được ghi đè. Nếu không, sẽ xuất hiện lỗi biên dịch.

Phương thức Công khai

onAppOpenAttribution

Chữ ký phương thức

void onAppOpenAttribution(java.util.Map<java.lang.String,java.lang.String> attributionData)

Mô tả
Lệnh gọi lại này sẽ KHÔNG được gọi ra nếu AppsFlyerLib.subscribeForDeepLink được sử dụng.

Thông số lệnh gọi lại

LoạinameMô tả
Map<String, String>attributionData

Kết quả trả về
void

onAttributionFailure

Chữ ký phương thức

void onAttributionFailure(java.lang.String errorMessage)

Mô tả
Lệnh gọi lại này sẽ KHÔNG được gọi ra nếu AppsFlyerLib.subscribeForDeepLink được sử dụng.

Thông số lệnh gọi lại

LoạinameMô tả
String errorMessage

Kết quả trả về
void

onConversionDataSuccess

Chữ ký phương thức

void onConversionDataSuccess(java.util.Map<java.lang.String,java.lang.Object> conversionData)

Mô tả
Được kích hoạt khi phân giải dữ liệu chuyển đổi thành công.

Thông số lệnh gọi lại

LoạinameMô tả
Map<String, Object>conversionData Bạn phải xử lý rõ ràng các null mã khóa.

Kết quả trả về
void.

onConversionDataFail

Chữ ký phương thức

void onConversionDataFail(java.lang.String errorMessage)

Mô tả
Được kích hoạt khi phân giải dữ liệu chuyển đổi thất bại.

Thông số lệnh gọi lại

LoạinameMô tả
String errorMessage

Kết quả trả về
void.