Tham chiếu SDK Android

Tài liệu tham khảo SDK Android của AppsFlyer.

Tổng quan

Đây là tài liệu tham khảo về SDK Android. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các phần mô tả kỹ thuật về các lớp và phương thức chứa SDK.

Bạn cần thực hiện các chức năng cụ thể? Xem phần hướng dẫn SDK.

Phân cấp gói

Trình kết nối SDK