SDK Android

Hướng dẫn SDK Android của AppsFlyer dành cho nhà phát triển.

Ví dụ chi tiết

Luồng thực hiện SDK Android

  1. Cài đặt SDK
  2. Tích hợp SDK
  3. Thử nghiệm tích hợp

Các tính năng cốt lõi

Khả năng tương thích của SDK

  • Starting Android V4.4
  • Các nền tảng dựa trên Android dành cho các thiết bị không phải di động như TV Thông minh (bao gồm cả Fire TV của Amazon). Xem phần tổng quan về CTV
  • Chợ ứng dụng ngoài cửa hàng dành cho các ứng dụng Android, chẳng hạn như Amazon và Baidu.