Tải trọng mẫu Android

Xem các tải trọng mẫu sau cho Liên kết Ứng dụng, lược đồ URI và deferred deep linking. Các mẫu chứa toàn bộ tải trọng, có liên quan khi tất cả các thông số trong trang thiết lập liên kết tùy chỉnh Onelink chứa dữ liệu.

Lưu ý: Tải trọng trả lại dưới dạng bản đồ. Tuy nhiên, để rõ ràng, các tải trọng mẫu theo sau được hiển thị ở dạng JSON.

Deferred deep linking (GCD)

Giá trị đầu vào cho onConversionDataSuccess(Map<String, Object> conversionData)

{
  "redirect_response_data": null,
  "adgroup_id": null,
  "engmnt_source": null,
  "retargeting_conversion_type": "none",
  "orig_cost": 6.0,
  "af_cost_currency": "USD",
  "is_first_launch": true,
  "af_click_lookback": "20d",
  "af_cpi": null,
  "iscache": true,
  "click_time": "2020-08-12 16:04:50.605",
  "af_android_url": "https://isitchristmas.com/",
  "fruit_amount": 26,
  "is_branded_link": null,
  "match_type": "fingerprinting",
  "adset": null,
  "af_channel": "my_channel",
  "campaign_id": null,
  "shortlink": "6d66214a",
  "af_dp": "afbasicapp://mainactivity",
  "install_time": "2020-08-12 16:05:33.750",
  "af_ios_url": "https://isitchristmas.com/",
  "fruit_name": "apples",
    "deep_link_sub1": 26,
    "deep_link_value": "apples", 
  "media_source": "Email",
  "agency": null,
  "af_siteid": null,
  "af_status": "Non-organic",
  "af_sub1": "my_sub1",
  "cost_cents_USD": 600,
  "af_sub5": null,
  "af_adset": "my_adset",
  "af_sub4": null,
  "af_sub3": null,
  "af_sub2": "my_sub2",
  "adset_id": null,
  "esp_name": null,
  "af_cost_value": 6,
  "campaign": "fruit_of_the_month",
  "http_referrer": "android-app://com.slack/",
  "af_ad": "my_adname",
  "is_universal_link": null,
  "is_retargeting": true,
  "adgroup": null
}

Liên kết ứng dụng

Giá trị đầu vào cho onAppOpenAttribution(Map<String, String> attributionData)

{
  "af_dp": "afbasicapp://mainactivity",
  "af_ios_url": "https://isitchristmas.com/",
  "fruit_name": "apples",
    "deep_link_sub1": 26,
    "deep_link_value": "apples", 
  "c": "fruit_of_the_month",
  "media_source": "Email",
  "link": "https://onelink-basic-app.onelink.me/H5hv/6d66214a",
  "pid": "Email",
  "af_cost_currency": "USD",
  "af_sub1": "my_sub1",
  "af_click_lookback": "20d",
  "af_adset": "my_adset",
  "af_android_url": "https://isitchristmas.com/",
  "af_sub2": "my_sub2",
  "fruit_amount": 26,
  "af_cost_value": 6,
  "campaign": "fruit_of_the_month",
  "af_channel": "my_channel",
  "af_ad": "my_adname",
  "is_retargeting": "true"
}
{
  "af_dp": "afbasicapp://mainactivity",
  "install_time": "2020-08-06 06:56:02",
  "fruit_name": "apples",
  "af_ios_url": "https://my_ios_lp.com",
  "media_source": "Email",
  "scheme": "https",
  "link": "https://onelink-basic-app.onelink.me/H5hv?pid=Email&c=fruit_of_the_month&af_channel=my_channel&af_adset=my_adset&af_ad=my_adname&af_sub1=my_sub1&af_sub2=my_sub2&fruit_name=apples&fruit_amount=16&af_cost_currency=USD&af_cost_value=6&af_click_lookback=20d&af_dp=afbasicapp%3A%2F%2Fmainactivity&af_ios_url=https%3A%2F%2Fmy_ios_lp.com&af_android_url=https%3A%2F%2Fmy_android_lp.com",
  "af_cost_currency": "USD",
  "af_sub1": "my_sub1",
  "af_click_lookback": "20d",
  "path": "/H5hv",
  "af_adset": "my_adset",
  "af_android_url": "https://my_android_lp.com",
  "af_sub2": "my_sub2",
  "fruit_amount": 16,
  "af_cost_value": 6,
  "host": "onelink-basic-app.onelink.me",
  "campaign": "fruit_of_the_month",
  "af_channel": "my_channel",
  "af_ad": "my_adname"
}

Lược đồ URI

Giá trị đầu vào cho onAppOpenAttribution(Map<String, String> attributionData)

{
  "scheme": "afbasicapp",
  "link": "afbasicapp://mainactivity?af_ad=my_adname&af_adset=my_adset&af_android_url=https%3A%2F%2Fmy_android_lp.com&af_channel=my_channel&af_click_lookback=25d&af_cost_currency=NZD&af_cost_value=5&af_deeplink=true&af_dp=afbasicapp%3A%2F%2Fmainactivity&af_force_deeplink=true&af_ios_url=https%3A%2F%2Fmy_ios_lp.com&af_sub1=my_sub1&af_sub2=my_sub2&af_web_id=367f81fb-59a4-446a-ac6c-a68d2ee9447c-p&campaign=my_campaign&fruit_amount=15&fruit_name=apples&is_retargeting=true&media_source=Email&shortlink=9270d092",
  "af_cost_currency": "NZD",
  "af_click_lookback": "25d",
  "af_deeplink": true,
  "path": "",
  "af_android_url": "https://my_android_lp.com",
  "af_force_deeplink": true,
  "fruit_amount": 15,
    "deep_link_sub1": 26,
    "deep_link_value": "apples", 
  "host": "mainactivity",
  "af_channel": "my_channel",
  "shortlink": "9270d092",
  "af_dp": "afbasicapp://mainactivity",
  "install_time": "2020-08-06 06:56:02",
  "af_ios_url": "https://my_ios_lp.com",
  "fruit_name": "apples",
  "af_web_id": "367f81fb-59a4-446a-ac6c-a68d2ee9447c-p",
  "media_source": "Email",
  "af_status": "Non-organic",
  "af_sub1": "my_sub1",
  "af_adset": "my_adset",
  "af_sub2": "my_sub2",
  "af_cost_value": 5,
  "campaign": "my_campaign",
  "af_ad": "my_adname",
  "is_retargeting": true
}
{
  "af_dp": "afbasicapp://mainactivity",
  "install_time": "2020-08-06 06:56:02",
  "af_ios_url": "https://my_ios_lp.com",
  "fruit_name": "apples",
  "af_web_id": "367f81fb-59a4-446a-ac6c-a68d2ee9447c-p",
  "scheme": "afbasicapp",
  "media_source": "Email",
  "link": "afbasicapp://mainactivity?af_ad=my_adname&af_adset=my_adset&af_android_url=https%3A%2F%2Fmy_android_lp.com&af_channel=my_channel&af_click_lookback=25d&af_cost_currency=NZD&af_cost_value=5&af_deeplink=true&af_dp=afbasicapp%3A%2F%2Fmainactivity&af_ios_url=https%3A%2F%2Fmy_ios_lp.com&af_sub1=my_sub1&af_sub2=my_sub2&af_web_id=367f81fb-59a4-446a-ac6c-a68d2ee9447c-p&campaign=my_campaign&fruit_amount=15&fruit_name=apples&is_retargeting=true&media_source=Email",
  "af_cost_currency": "NZD",
  "af_status": "Non-organic",
  "af_click_lookback": "25d",
  "af_sub1": "my_sub1",
  "af_deeplink": true,
  "path": "",
  "af_android_url": "https://my_android_lp.com",
  "af_adset": "my_adset",
  "fruit_amount": 15,
  "af_sub2": "my_sub2",
  "host": "mainactivity",
  "af_cost_value": 5,
  "campaign": "my_campaign",
  "af_channel": "my_channel",
  "af_ad": "my_adname",
  "is_retargeting": true
}