Doanh thu Quảng cáo

Khái quát: Trình kết nối SDK doanh thu quảng cáo AppsFlyer cho phép các mạng quảng cáo báo cáo doanh thu quảng cáo bằng cách sử dụng tính chi tiết ở cấp lượt hiển thị.

Tổng quan

Tùy chọn báo cáo doanh thu quảng cáo

Doanh thu quảng cáo được báo cáo cho AppsFlyer theo tính chi tiết hợp nhất (thông qua API) hoặc tính chi tiết ở cấp lượt hiển thị (thông qua SDK). Dữ liệu cấp lượt hiển thị thông qua SDK:

 • Có tính năng làm mới dữ liệu tốt hơn và khả dụng sớm hơn trong AppsFlyer.
 • Hỗ trợ SKAN.

Tài liệu này trình bày chi tiết cách gửi doanh thu quảng cáo cấp lượt hiển thị do các đối tác trong ứng dụng cung cấp tới cho AppsFlyer.

📘

Lưu ý

The marketer also needs to configure the integration for each mediation partner in AppsFlyer, either impression-level (via SDK) or impression-level (via SDK) with device-level (via S2S API). Learn more

Reporting ad revenue using the SDK

Nguyên lý hoạt động của SDK

Trình kết nối SDK doanh thu quảng cáo gửi dữ liệu doanh thu theo lượt hiển thị đến SDK AppsFlyer. Một sự kiện doanh thu quảng cáo, af_ad_revenue, được tạo và gửi đến nền tảng. Các sự kiện hiển thị này được thu thập và xử lý trong AppsFlyer và doanh thu được phân bổ cho nguồn UA ban đầu.

Tích hợp

Để tích hợp trình kết nối SDK doanh thu quảng cáo iOS, bạn cần nhập, khởi chạy và kích hoạt SDK.

Import the iOS ad revenue SDK

 1. Trong Podfile của bạn, hãy chỉ định những thông tin sau:
pod 'AppsFlyer-AdRevenue'

Quan trọng: Nếu bạn có pod AppsFlyerFramework trong Podfile của mình, hãy xóa để tránh xung đột.

 1. Chạy cập nhật pod.

Initialize the iOS ad revenue SDK

 • In AppDelegate, trong phương thức didFinishLaunchingWithOptions , gọi ra phương thức AdRevenue start bằng mã sau:
import AppsFlyerLib
import AppsFlyerAdRevenue

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {
 

  func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
    AppsFlyerAdRevenue.start()
  }

   @objc func applicationDidBecomeActive() {
    AppsFlyerLib.shared().start()    
  }

}

Trigger the logAdRevenue API call

 • Kích hoạt logAdRevenue lệnh gọi API mỗi khi có lượt hiển thị hợp lệ, bao gồm cả đối số bắt buộc và không bắt buộc bất kỳ nào.
let adRevenueParams:[AnyHashable: Any] = [
          kAppsFlyerAdRevenueCountry : "us",
          kAppsFlyerAdRevenueAdUnit : "02134568",
          kAppsFlyerAdRevenueAdType : "Banner",
          kAppsFlyerAdRevenuePlacement : "place",
          "foo" : "testcustom",
          "bar" : "testcustom2"
        ]
        
AppsFlyerAdRevenue.shared().logAdRevenue(
  monetizationNetwork: "facebook",
  mediationNetwork: MediationNetworkType.googleAdMob,
  eventRevenue: 0.026,
  revenueCurrency: "USD",
  additionalParameters: adRevenueParams)