Doanh thu Quảng cáo

Doanh thu quảng cáo từ các đối tác có thể được báo cáo cho AppsFlyer với độ chi tiết ở cấp lượt hiển thị thông qua SDK. Dữ liệu cấp lượt hiển thị thông qua SDK:

  • Có tính năng làm mới dữ liệu tốt hơn và khả dụng sớm hơn trong AppsFlyer.
  • Hỗ trợ SKAN.

Trình kết nối SDK doanh thu quảng cáo gửi dữ liệu doanh thu theo lượt hiển thị đến SDK AppsFlyer. Một sự kiện doanh thu quảng cáo, af_ad_revenue, được tạo và gửi đến nền tảng. Các sự kiện hiển thị này được thu thập và xử lý trong AppsFlyer và doanh thu được phân bổ cho nguồn UA ban đầu.

Hướng dẫn kết nối SDK doanh thu quảng cáo AppsFlyer cho các nền tảng khác nhau: